โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง :อ่าน 9 คน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ด้านการศึกษา)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :อ่าน 67 คน
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน :อ่าน 52 คน
แจ้งกำหนดการเปิดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นศูนย์พั.. :อ่าน 33 คน
เร่งรัดการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ.. :อ่าน 46 คน
ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศ.. :อ่าน 35 คน
เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบ e-plan :อ่าน 70 คน
ประชาสัมพันธ์เเนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เเละที่แก้ไขเพิ่มเติม :อ่าน 24 คน