ท้องถิ่นตรัง
วันนี้ :
63 คน
เมื่อวาน :
434 คน
เดือนนี้ :
6,586 คน
เดือนที่แล้ว :
10,322 คน
ปีนี้ :
123,836 คน
ปีที่แล้ว :
65,443 คน
ทั้งหมด :
189,279 คน
Online: 4 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.90.18.61
23. เม.ย. 2556
 
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision)
 
“ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ”
 
พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Mission)
๑. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
๒. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจาก ภาคีเครือข่าย
๓. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้
๕. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู้กำกับดูแล อปท.
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให้ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้อง ถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๘. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑: การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ค่านิยม (Value)
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง